Sidan skapad av webbavdelningen för SC Educational Concept SRL

B i f r o s t   f ö r l a g e t   p å   s o c i a l a   m e d i a

F Ö R L A G E T S   F Ö R F A T T A R E

A n d i   D u m i t r a c h e     

     D a n i e l   O n a c a

C l e l i a    I f r i m      

L e t i ț i a   O p r i ș a n      

     Co r n e l i a    A l e x o i

 

 

 

 

     S a n d a   B u ț i u

 

 

  1. ro
  2. sv
  3. en

     F l o r i n   B e j i n a r i

M i h a e l a   C h i ț a c      

A n i ș o a r a   L a u r a   M u s t e ț i u      

     G a b r i e l a   C.   R a d u

S i m i n a   M a r i a   T o f a n      

 

 

     C a r m e n   F o c ș a

S a b i n - Ș t e f a n   P a v e l e s c u      

     V l a d   T u d o s i e

 

 

V i c t o r   M a r t i n      

     N i c o l a e   P e t r e s c u - R e d i

 

 

E l i a n a   P e t r i z z i       

    I o a n a - A m a l i a   D r a g o m i r

 

 

R a l u c a   G a n c i u      

 

 

 O l g a   M e n a i     

     E l e o n o r a   B l i d a r

 

 

 

 

 D a n   B i ț u i c ă      

 A d r i a n   V.   N ă s t a s e      

A l i n a   D a n d r e m i

A l e x a n d r u - C o d r u ț   I v a ș c u

 M i h a i   V a s i l e s c u      

O t i l i a   T u d o r

 G e o r g e   A g a v r i l o a i e i      

N i c u   B r e z o i a n u